photo

Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby EC Engineering  sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach  I OSI PRIORYTETOWEJ GOSPODARKA WIEDZY


REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

NA LATA 2014-2020DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH


Poddziałanie 1.2.2 infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Całkowity koszt realizacji projektu: 2 679 336,06 zł


Przyznane dofinansowanie: 762 412,70 zł


Okres realizacji:1/02/2018 – 30/09/2020