ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11

Kraków, dn.  08.09.2020


Dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie stanowiska testowego pantografu (kod 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa.)  

Zakup jest planowany w ramach Projektu: „Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby EC Engineering Sp. z o.o. ”

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Podziałanie 1.2.2. Gospodarka wiedzy, Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

 Na poniższych wytycznych do oferty zawarto skrócony opis stanowiska, aby otrzymać jego pełną wersję niezbędne jest podpisanie umowy o poufności zgodnie z załącznikiem. Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: hhandzel@ec-e.pl


zapytanie ofertowe

oświadczenie o braku powiązań

formularz ofertowy

umowa o poufności